Regulamin sprzedaży ebooków na stronie nskup.pl

Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, sprzedaży oraz korzystania z usług świadczonych przez Sprzedającego na stronie internetowej nskup.pl (zwanej dalej "Stroną").

1.2. Sprzedający prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest zarejestrowany jako przedsiębiorca prowadzący działalność pod adresem: Przestrzenna 1/14 Wrocław 50-534.

1.3. Regulamin jest zgodny z przepisami prawa polskiego, w szczególności z Kodeksu Cywilnego, ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 poz. 1231, z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 poz. 344) oraz ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 poz. 287).

1.4. Definicje:

  • "Sprzedający" - jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona przez Piotr Sułkowski, Przestrzenna 1/14 Wrocław 50-534, NIP 8992666343, REGON 022279189;
  • "Klient" - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zakupu na Stronie;
  • "Konsument" - Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupu w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej;
  • "Ebook" - utwór literacki, naukowy, artystyczny lub innego rodzaju udostępniony w formie elektronicznej, sprzedawany na Stronie.

2. Zakup ebooków

2.1. Klient może dokonać zakupu ebooków na Stronie, po zapoznaniu się z opisem i ceną ebooka.

2.2. Po wybraniu ebooka, Klient powinien dodać go do koszyka i przejść do realizacji zamówienia.

2.3. Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu płatności przez Klienta za pomocą wybranego sposobu płatności.

2.4. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, Klient otrzyma wiadomość z załączonym e-bookiem na podany przez niego adres e-mail.

2.5. Klient otrzymuje ebook w formacie PDF lub innym formacie, o ile jest to określone w opisie produktu.

3. Prawa autorskie i licencja

3.1. Wszystkie ebooki oferowane na Stronie są chronione prawem autorskim i prawami pokrewnymi. Sprzedający jest uprawniony do ich rozpowszechniania.

3.2. Klient, nabywając ebook, otrzymuje jedynie licencję na korzystanie z niego. Licencja jest przyznawana na czas nieograniczony, na terenie Polski oraz całego świata, jest nieprzenoszalna i nie można jej sublicencjonować.

3.3. Zakres licencji obejmuje prawo do korzystania z ebooka wyłącznie w celach osobistych Klienta (Konsumenta), tj. do osobistego użytku, nauki, czytania i przechowywania. W przypadku Klientów będących przedsiębiorcami, zakres licencji obejmuje prawo do korzystania z ebooka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

3.4. Klient nie ma prawa do:

  • rozpowszechniania ebooka, w szczególności udostępniania go innym osobom, sprzedawania, wynajmowania, udzielania sublicencji, zamieszczania w serwisach internetowych lub udostępniania za pomocą innych technologii;
  • modyfikowania, tłumaczenia, adaptowania, zmieniania formatu lub tworzenia utworów zależnych na podstawie ebooka;
  • korzystania z ebooka w celach komercyjnych lub reklamowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy Klient jest przedsiębiorcą i korzysta z ebooka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Reklamacje

4.1. W przypadku problemów z dostępem do zakupionego ebooka, Klient może zgłosić reklamację na adres e-mail: [adres e-mail do kontaktu z reklamacjami].

4.2. Reklamacja powinna zawierać opis problemu, dane Klienta oraz numer zamówienia.

4.3. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedający naprawi wadę lub dostarczy Klientowi nowy egzemplarz ebooka bez wad.

4.4. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży ebooka bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, chyba że korzystanie z ebooka rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem tego terminu.

5. Ochrona danych osobowych

5.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający.

5.2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Strony oraz obowiązującymi przepisami prawa.

6. Postanowienia końcowe

6.1. W przypadku zmiany Regulaminu, Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania o tym Klientów drogą elektroniczną. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

6.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 poz. 1231, z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 poz. 344) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 poz. 287).

6.4. W przypadku niejasności bądź wątpliwości co do treści Regulaminu, Klient może skontaktować się ze Sprzedającym drogą elektroniczną na adres e-mail: [adres e-mail do kontaktu].

Data ostatniej aktualizacji: 01.05.2023