Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
Data publikacji: Data aktualizacji:

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej w 2024 roku

Wniosek o wykreślenie hipoteki składamy w sytuacji, gdy spłacimy bank. Może dojść do tego w kilku różnych sytuacjach. Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nie jest trudny i skomplikowany. Specjaliści z nSkup.pl przygotowali poradnik krok po kroku jak wypełnić i złożyć dokument związany ze zmianami w księdze wieczystej. Dzięki temu złożysz poprawnie wypełniony wniosek w sądzie.

Spis zawartości artykułu

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Poradnik krok po kroku

Z hipoteką ma do czynienia każda osoba, która zaciągnęła kredyt hipoteczny lub się o niego ubiega. Hipoteka jest podstawowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego. W ten sposób bank minimalizuje ryzyko braku wypłacalności kredytobiorcy. Dzięki hipotece bank może dochodzić zwrotu kredytu z nieruchomości i ma pierwszeństwo przed innymi wierzycielami.

Dla kredytobiorcy oznacza to, że gdy nie będzie spłacał rat kredytu hipotecznego, to wtedy bank wystąpi do sądu o tytuł wykonawczy, na podstawie którego będzie mógł zlicytować mieszkanie i odzyskać środki.

Instytucję hipoteki stosuje się przy kredytach hipotecznych i pożyczkach hipotecznych. Banki nie stosują hipoteki przy kredytach gotówkowych.

Definicja hipoteki

Definicję hipoteki znajdziemy w ustawie o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 roku. W tej ustawie i w Kodeksie Cywilnym zostały natomiast określone zasady wpisywania i wykreślenia hipoteki oraz prawa, jakie ma wierzyciel z tytułu hipoteki.

Hipoteka wpisuje się księdze wieczystej nieruchomości. W przypadku kredytów hipotecznych wpisu dokonuje się na podstawie oświadczenia w akcie notarialnym. Nie oznacza to jednak, że Twoja nieruchomość będzie obciążona nieruchomością na zawsze. Sprawdźmy, w jakich sytuacjach można wykreślić hipotekę z księgi wieczystej.

Jak sprawdzić, czy ustanowiono hipotekę w księdze wieczystej?

Każda osoba, która planuje kupić mieszkanie, chce wiedzieć, czy nieruchomość nie jest zadłużona i jaki jest jej stan prawny. W tym celu najlepiej przeanalizować księgę wieczystą i sprawdzić hipotekę. Jak można to zrobić? Przede wszystkim należy uzyskać dostęp do księgi wieczystej. Jest to na szczęście dość proste, ponieważ możesz sprawdzić księgę wieczystą on-line. Wystarczy podać numer księgi wieczystej, który składa się z czteroznakowego kodu wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego, numeru repozytorium oraz cyfry kontrolnej.

Jeżeli chcesz sprawdzić księgę wieczystą online, to możesz to zrobić pod adresem www.ekw.ms.gov.pl. Masz wtedy możliwość wydrukowania księgi wieczystej. Za formalny odpis należy jednak uiścić opłatę.

W księdze wieczystej znajduje się wiele informacji, a dane dotyczące hipoteki znajdują się w IV dziale księgi. Prawa wpisane w tym miejscu uznaje się za aktualnie obowiązujące, chyba że zostały wykreślone.

Wykreślenie hipoteki – kiedy jest możliwe?

Jeżeli chcesz wykreślić hipotekę z księgi wieczystej, to musisz to odpowiednio uzasadnić. Jest to możliwe w kilku sytuacjach, które opiszemy poniżej.

Wykreślenie hipoteki

Wykreślenie hipoteki po spłacie kredytu hipotecznego

Do wykreślenia hipoteki dojdzie w sytuacji, gdy spłacisz cały kredyt hipoteczny. Bank traci wtedy podstawy do zabezpieczenia należności, która po spłacie kredytu przestaje istnieć. Jednak pamiętaj, że wykreślenie hipoteki leży w Twoim interesie i powinieneś zadbać, żeby jak najszybciej zaktualizować stan prawny w księdze wieczystej. Jest to szczególnie ważne, gdy planujesz sprzedać nieruchomość. Procedura wykreślenia hipoteki może zająć trochę czasu.

Zgoda banku a wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Przepisy prawa narzucają na banki obowiązek współpracy z właścicielem nieruchomości przy aktualizowaniu stanu prawnego w księdze wieczystej. Po spłacie zobowiązania bank powinien wydać Ci zgodę na wykreślenie hipoteki w postaci kwitu mazalnego. W kwicie mazalnym bank potwierdza spłatę zobowiązania oraz wyraża brak przeszkód do wykreślenia wpisu na rzecz banku.

Wzór zgody na wykreślenie hipoteki możesz znaleźć często na stronie internetowej banku. Kwit mazalny ma formę oświadczenia podpisanego przez pracownika banku. Kredytobiorca, który chce pozyskać zgodę banku na wykreślenie hipoteki, musi złożyć odpowiedni wniosek, który będzie zawierał następujące informacje:

 • numer umowy kredytowej,
 • numer księgi wieczystej,
 • uzasadnienie,
 • adres, na który ma zostać wysłany kwit mazalny.

Natomiast w kwicie mazalnym powinny znaleźć się takie informacje, jak:

 • imię oraz nazwisko kredytobiorcy;
 • adres oraz numer księgi wieczystej nieruchomości;
 • data podpisania umowy kredytowej;
 • rodzaj wpisanej hipoteki;
 • potwierdzenie całkowitej spłaty zobowiązania;
 • zgoda na wykreślenie zobowiązania.

To, czy będziesz musiał zapłacić za kwit mazalny, zależy od konkretnego banku. Część instytucji finansowych pobiera opłatę za kwit mazalny, w niektórych pozyskasz dokument za darmo.

Refinansowanie kredytu hipotecznego

Kiedy zdecydujesz się na kredyt hipoteczny refinansowy w banku, to w pierwszym kroku będziesz musiał wykreślić z hipoteki obecnego wierzyciela, a na jego miejsce wpisać hipotekę do KW na rzecz nowego banku.

W praktyce sama procedura jest dość prosta. Nowy bank, który udzielił kredytu hipotecznego, spłaca pierwotny kredyt hipoteczny. Kredytobiorca może złożyć wniosek o zmiany w księdze wieczystej już na podstawie samego potwierdzenia transakcji. W ten sposób nowy bank staje się wierzycielem hipotecznym i widnieje w księdze wieczystej.

Sprzedaż nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym

Kiedy sprzedajesz nieruchomość, to środki z transakcji w pierwszej kolejności powinny trafić do wierzyciela, czyli do banku. Jeżeli kredyt hipoteczny został spłacony w całości, to powinieneś podjąć kroki w celu wykreślenia hipoteki.

Przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży z nabywcą, należy pozyskać z banku promesę, że po spłacie kredytu bank wyrazi zgodę na wykreślenie hipoteki.

W promesie znajdą się takie informacje jak całkowita kwota zadłużenia oraz numer konta do wpłaty. Jeżeli nowy właściciel mieszkania korzysta z kredytu hipotecznego, to bank kredytujący przeleje środki na konto Twojego banku. W księdze wieczystej pojawi się nowy wpis na rzecz banku kredytującego kupca.

Wraz ze złożeniem wniosku o wykreślenie hipoteki, konieczne będzie uiszczenie opłaty sądowej w wysokości 100 zł. Należy to do obowiązków sprzedającego. Kiedy transakcja dobiegnie końca, a bank zostanie spłacony, to należy wystąpić do sądu o wykreślenie hipoteki i dołączyć do wniosku niezbędne dokumenty w tym oświadczenie z banku o spłacie należności.

Kto może wnioskować o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej składa zazwyczaj właściciel nieruchomości. Nie ma żadnych przeszkód, żeby taki wniosek złożył wierzyciel hipoteczny, jednak w praktyce formalności bierze na siebie kredytobiorca. Banki z reguły nie składają takich wniosków. Możesz jedynie liczyć na stosowne zaświadczenia, jak potwierdzenie o spłacie kredytu i zgoda na wykreślenie hipoteki.

Jak złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej?

Wzór wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nosi nazwę KW-WPIS. Możesz go pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości lub podejść do sądu, gdzie możesz poprosić o jego wydanie. Wniosek należy wypełnić, a następnie złożyć w sądzie. Jeżeli wszystkie strony wniosku wypełniłeś prawidłowo i załączyłeś niezbędne dokumenty, to sąd pozytywnie rozważy Twój wniosek. Wniosek ma w sumie 4 strony i powinny znaleźć się w nim następujące informacje:

1. Strona pierwsza wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

 • pole numer 1 – nazwa sądu rejonowego prowadzącego księgę wieczystą Twojej nieruchomości,
 • pole numer 2 – wydział sądu, który prowadzi księgę wieczystą Twojej nieruchomości,
 • pole numer 3 – numer księgi wieczystej Twojej nieruchomości.

2. Strona druga wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

 • dwa pierwsze pola – ewentualne dodatkowe żądania (jeśli brak – przekreślasz puste pole),
 • zaznacz znakiem „X” pole „Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteka”,
 • pole numer 7 - precyzyjnie opisz, o co wnioskujesz oraz wskaż numer księgi wieczystej, rodzaj hipoteki, jej wysokość oraz nazwę i siedzibę kredytodawcy.

3. Strona trzecia wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

 • w polu o nazwie „dane wnioskodawcy/uczestnika postępowania” przekreśl wyrazy „uczestnika postępowania”,
 • pola od 9 do 17 - wpisz PESEL, nazwisko, imiona, imiona rodziców,
 • pola od 18 do 25 - wpisz kraj, miejscowość, ulica, numer domu, kod pocztowy, właściwa poczta,
 • pola od 26 do 32 - wpisz dane związane z adresem korespondencyjnym.
 • pola od 33 do 56 - do wypełnienia, jeśli nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela. 4. Strona czwarta wniosku o wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych.
 • pola od 57 do 80 są kontynuacją danych związanych ze współwłaścicielem;
 • pola od 81 do 83 → wykaz załączników dołączanych do wniosku (dotyczy załączników KW-WU wnioskodawca/uczestnik postępowania, KW-PP pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy i KW-ZAD żądanie wpisu w księdze wieczystej);
 • pole 84 → numer kwitu mazalnego otrzymanego z banku;
 • pole 85 → wysokość uiszczonej opłaty sądowej;
 • pola 86 dotyczą dodatkowych załączników (jeśli ich nie ma – przekreśl puste pola);
 • na koniec powinieneś wpisać datę wypełnienia wniosku oraz czytelnie się podpisać.

Wniosek o wykreślenie hipoteki, kiedy są współwłaściciele

W sytuacji, gdy jest więcej niż jeden właściciel nieruchomości, to każdy z nich musi się podpisać pod wnioskiem o wykreślenie hipoteki. Jeżeli właścicielami mieszkania lub domu są małżonkowie, to też nie wystarczy podpis jednego z małżonków. Sąd oddali wniosek o wykreślenie hipoteki, jeżeli będzie brakować podpisu każdego z współwłaścicieli.

Gdzie złożyć wniosek o wykreślenie z hipoteki?

Po wypełnieniu i sprawdzeniu wniosku o wykreśleniu z hipoteki należy go złożyć do sądu rejonowego właściwego dla Twojego mieszkania zamieszkania. Pamiętaj, że do sądu składamy dwa komplety dokumentów. Jeden z nich zostanie w dokumentacji sądu, a na drugim otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku.

Wniosek można złożyć osobiście lub wysłać pocztą. Obecnie nie ma możliwości wysłania formularza online.

Jakie dokumenty są niezbędne przy wnioskowaniu o wykreślenie hipoteki?

Sam wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nie wystarczy. Potrzebne będą również dodatkowe dokumenty. Podstawa to oczywiście prawidłowo wypełniony wniosek, do którego powinieneś załączyć:

 • potwierdzenie, że dokonałeś opłaty sądowej,
 • kwit mazalny z banku,
 • ewentualnie zaświadczenie o prawie do reprezentowania banku pracownika, który podpisał list mazalny.

Sam wniosek o wykreślenie z hipoteki możesz wydrukować ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, witryny sądu rejonowego lub udać się do sądu i wziąć wydrukowane już egzemplarze. Jeżeli nie wiesz, jak wypełnić wniosek, to w Internecie znajdziesz gotowy wzór prawidłowo wypełnionego formularza.

Ile kosztuje wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości?

Opłata sądowa za wykreślenie jednej hipoteki wynosi 100 zł. Jeżeli wnioskujesz o wykreślenie dwóch hipotek, to wtedy zapłacisz 200 zł. Opłaty możesz dokonać na trzy sposoby.

 1. Przelew bankowy. Rachunek bankowy znajdziesz na stronie internetowej sądu rejonowego. Pamiętaj, że musi to być sąd rejonowy właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania. W tytule transakcji koniecznie podaj numer księgi wieczystej oraz napisz, czego dotyczy wniosek.
 2. Opłacenie kosztów sądowych w kasie sądu. Opłatę za złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki można uregulować również w kasie właściwego sądu rejonowego. Po dokonaniu opłaty weź ze sobą potwierdzenie transakcji. Pamiętaj, że kasa sądu jest czynna w określonych godzinach.
 3. Elektroniczne znaczki opłaty sądowej. Możesz też dokonać płatności, korzystając z elektronicznych znaczków opłaty sądowej. Jest to możliwe w kasie sądu, ale również za pomocą stron internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Zakupione oznaczenia trzeba wydrukować, a następnie dołączyć do wniosku.

Jak długo trwa wykreślenie hipoteki?

Procedura wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nie jest trudna i skomplikowana. Bez problemu sobie poradzisz z tym zadaniem. Samo wypełnienie wniosku zajmie Ci kilka minut.

Pamiętaj tylko o potrzebnych załącznikach. Nie jest ich dużo, ale być może będziesz musiał trochę na nie poczekać. Przykładowo, przygotowanie i wydanie kwitu mazalnego przez bank trwa od kilku do kilkunastu dni roboczych, co przedłuża proces wykreślenia hipoteki.

Rozpatrzenie wniosku przez sad rejonowy również zabiera trochę czasu. Na decyzję sądu o wykreśleniu hipoteki poczekamy od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. Wszystko zależy od obłożenia danego sądu sprawami i wnioskami. Jeżeli zależy Ci na czasie, rozpocznij całą procedurę jak najszybciej.

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości – co warto wiedzieć?

Dotychczas zapoznaliśmy Cię z najważniejszymi kwestiami związanymi z wykreśleniem hipoteki z KW. Warto jednak przygotować się na pewne, nieprzewidziane sytuacje.

Jedną z nich może być odmowa wydania kwitu mazalnego przez bank. Dlatego, zanim zawnioskujesz o kwit mazalny, sprawdź, czy rzeczywiście spłaciłeś całą wymaganą kwotę kredytu i czy została ona już zaksięgowana na koncie banku. Jeżeli zawnioskujesz o kwit mazalny zbyt wcześnie, to bank odrzuci Twoją prośbę.

Zdarza się, że kredytodawca i kredytobiorca nie mogą dogadać się w związku ze spłatą części kosztów kredytu, jak prowizja czy ubezpieczenie. Część klientów uważa, że takie opłaty nie są niczym uzasadnione, a bank wymaga ich uregulowania przed wydaniem kwitu mazalnego. W takiej sytuacji najlepiej powołać się na zapisy w umowie.

Pamiętaj, że będziesz mógł wykreślić hipotekę z księgi wieczystej, tylko jak masz na to zgodę wierzyciela. Jeżeli wierzyciel odmówi Ci wydania kwitu mazalnego, a Ty nie zgadzasz się z uzasadnieniem takiej decyzji, to konieczne będzie skierowanie sprawy do sądu.

Na szczęście nie zdarza się to zbyt często. Co więcej, taka sytuacja dotyczy zazwyczaj umów, które zostały zawarte z osobą prywatną. Kiedy jednak dojdzie do sprawy sądowej, to będziesz musiał udowodnić, że spłaciłeś swój dług. Prawomocny wyrok sądowy rozstrzygnięty na Twoją korzyść właściciela skutecznie zastępuje zgodę wierzyciela.

Wygoda

Darmowa wycena mieszkania online

Skorzystaj z naszego darmowego kalkulatora wyceny nieruchomości i oszacuj wartość mieszkania.

Wyceń mieszkanie