Sprzedaż mieszkania po rozwodzie
Data publikacji: Data aktualizacji:

Sprzedaż mieszkania po rozwodzie w 2024 roku - ekspert wyjaśnia!

Kiedy zawieramy małżeństwo, to myślimy, że już będziemy razem na zawsze. Jednak w życiu zdarzają się różne niespodzianki. Zawierając małżeństwo, powinniśmy zabezpieczyć się na wypadek wielu ewentualności. Rozwody nie są bowiem czymś rzadkim w naszych czasach. Co więcej, rozpad małżeństwa może doprowadzić do wielu komplikacji finansowych związanych np. z podziałem majątku, spłatą kredytu hipotecznego, czy sprzedażą wspólnego mieszkania.

Spis zawartości artykułu

Sprzedaż nieruchomości po rozwodzie – jak to zrobić?

Sprzedaż mieszkania lub domu po rozwodzie jest to bardzo popularne rozwiązanie, zwłaszcza gdy strony nie mogą się dogadać lub żadna ze stron nie chce dłużej mieszkać we wspólnej nieruchomości. Dla byłych małżonków jest to też sposób na pozyskanie dodatkowej gotówki. Małżonkowie, którzy zdecydowali się na rozwód, mogą sprzedać mieszkanie, które należy do wspólnego majątku już na początkowym etapie rozwodu. Jest tylko jeden warunek. Zgodę na sprzedaż muszą wyrazić obydwaj małżonkowie. Jeśli jeden z nich nie będzie chciał się podpisać pod umową sprzedaży, to wtedy zbycie wspólnego mieszkania nie będzie możliwe.

Po rozwodzie można sprzedać całą nieruchomość lub jeden z małżonków może sprzedać swój udział. W jaki sposób można sprzedać mieszkanie po rozwodzie? Podpowiadamy:

  • Jeden z małżonków spłaca drugiego za jego zgodą lub całkowicie zrzeka się praw do nieruchomości.
  • Małżonek, który ma udziały w mieszkaniu, może je sprzedać w ramach umowy sprzedaży udziałów.
  • Małżeństwo doszło do porozumienia i sprzedaje mieszkanie lub dom wspólnie i dzieli się zyskiem.

Sprzedaż mieszkania po rozwodzie to nie jest łatwy temat. Wiele zależy od tego, czy małżonkowie są skorzy do dogadania się i od stopnia skomplikowania sprawy. Jak najszybciej sprzedać mieszkanie lub udziały po rozwodzie? Najlepiej skontaktować się z profesjonalnym skupem nieruchomości. Dzięki temu sprzedasz swoje mieszkanie szybko i sprawnie bez zbędnych formalności.

Sprzedaż i spłata lokum po rozpadzie małżeństwa – jak zrobić to najszybciej?

Są dwa szybkich sposoby na zbycie nieruchomości po rozwodzie. Pierwszy z nich to spłata jednego z małżonków, jeśli ten wyrazu na to zgodę i nie chce mieć nic do czynienia z nieruchomością. Wtedy strona spłacająca może mieszkać dalej w swoim lokalu lub sprzedać całość. Może też się zdarzyć, że druga strona zrzeknie się nieodpłatnie swoich praw do nieruchomości. Oznacza to, że małżonek, który przejął mieszkanie, może je sprzedać bez problemów. Po przejęciu mieszkania można bowiem swobodnie dysponować swoim majątkiem.

Współpraca ze skupu nieruchomości jest to bardzo wygodna forma zbycia nieruchomości. Jest to dobra opcja dla tych osób, które chcą jak najszybciej spieniężyć mieszkanie lub udziały po rozwodzie. W wielu sytuacjach sprzedaż mieszkania lub domu po rozwodzie jest jedynym możliwym rozwiązaniem. Może się jednak okazać, że szybka sprzedać może być trudna do zrealizowania. Wszystko zależy od dobrej woli byłych małżonków. Zawsze najlepszym rozwiązaniem jest kompromis i rozstanie się w zgodzie. Daje to możliwość wspólnej sprzedaży nieruchomości po rozwodzie. Nie zawsze będzie to jednak możliwe. Wtedy byli małżonkowie mogą sprzedać jedynie swoje udziały.

Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży mieszkania w 2024 roku - ekspert wyjaśnia!

Dowiedz się więcej

Dlaczego warto spłacić mieszkanie po rozwodzie lub zdecydować się na jego sprzedaż?

W wyniku rozwodu dochodzi do podziału majątku byłych małżonków. Konieczny będzie zatem również podział mieszkania. Sprzedaż całego mieszkania po rozwodzie jest możliwa, jeżeli do sprzedaży przystąpią dwie strony. Jeden ze współmałżonków może sprzedać również swoje udziały po rozwodzie. Bardzo trudno jest sprzedać mieszkanie po rozwodzie, jeżeli dwie strony nie mogą dojść do porozumienia.

Odpowiadając na pytanie, czy warto sprzedać mieszkanie po rozwodzie, zdecydowanie mówimy tak. Jest to dobra opcja, jeżeli mieszkanie nie jest zadłużone, a jego stan prawny jest uregulowany. Kiedy dojdzie do podziału majątku, a strony chcą się dogadać, to sprzedaż mieszkania i podział zysku, to bardzo korzystne rozwiązanie.

Warto w tym momencie przypomnieć, że majątek małżonków dzieli się na majątek wspólny oraz osobisty. Kiedy się rozwodzisz, to jedynie majątek wspólny podlega podziałowi. Sprawę podziału majątku można załatwić polubownie lub w przypadku braku zgody wejść w spór sądowy. Szczególnie trudny jest podział nieruchomości. Jak wygląda podział domu lub mieszkania przy rozwodzie? Na to pytanie odpowiadamy poniżej.

Sprzedaż i spłata lokum po rozpadzie małżeństwa

Kiedy następuje podział majątku w procesie rozwodowym?

Do podziału majątku może dojść, co do zasady dopiero po zakończeniu sprawy rozwodowej, jeżeli nie zdecydowałeś się przed ślubem lub w trakcie małżeństwa na rozdzielność majątkową. Razem z pozwem rozwodowym należy wtedy złożyć wniosek o podział wspólnego majątku. Co powinno znaleźć się w takim wniosku? Przede wszystkim dane obu stron, określenie wartości poszczególnych przedmiotów, wchodzących w skład majątku wspólnego oraz uzasadnienie. W przypadku nieruchomości konieczne będzie również dołączenie do wniosku księgi wieczystej.

Warto wiedzieć, że na wniosek jednego z małżonków, sąd może dokonać podziału wspólnego majątku już na etapie sprawy rozwodowej. Będzie to możliwe, jeżeli podział majątku nie spowoduje nadmiernej zwłoki w sprawie rozwodowej. Tylko wtedy sąd zaakceptuje taki wniosek.

W jaki sposób podzielić wspólne mieszkanie po rozwodzie?

Na pewną najlepszym rozwiązaniem jest kompromis i rozstanie w zgodzie. Wtedy sprawę podziału majątku można załatwić na spokojnie u notariusza. Natomiast, gdy strony nie mogą w żaden sposób dojść do porozumienia, to wtedy zostaje tylko batalia sądowa. W pierwszym kroku sąd będzie dążył do ustalenia, kto jest właścicielem nieruchomości. Jeżeli mieszkanie zostało nabyte w trakcie małżeństwa, to wchodzi ono wtedy w skład majątku wspólnego. Oznacza to, że oboje małżonkowie mają do mieszkania takie samo prawo.

Sposoby podziału mieszkania po rozwodzie

Sądowy podział mieszkania po rozwodzie może zakończyć się na trzy różne sposoby:

  • Sąd może przyznać mieszkanie lub dom jednemu z małżonków na wyłączną własność z jednoczesnym obowiązkiem spłaty udziału drugiego małżonka.
  • Drugi sposób to podział fizyczny, który polega na podziale mieszkania na dwa osobne. Taki podział jest możliwy tylko wtedy, kiedy układ i funkcjonalność mieszkania pozwala na takie rozwiązanie. Nie zawsze można podzielić mieszkania na dwie części.
  • Ostatni sposób podziału majątku wspólnego, jest decyzja sądu, który nakazuje sprzedaż mieszkania i podział kwoty między dwie strony, zgodnie z przyznanymi udziałami.

Warto wiedzieć co sąd bierze pod uwagę, decydując o sposobie podziału majątku. Sąd sprawdzi, który małżonek przejmuje opiekę nad dziećmi, którą ze stron stać na spłatę byłego partnera oraz jaka jest wielkość udziału małżonków w majątku wspólnym.

Podział domu a rozwód

Podział domu po rozwodzie nie różni się od podziału mieszkania. Proces podziału domu jest dokładnie taki sam. Bardzo duże znaczenie dla podziału domu, będzie informacja, który z małżonków jest właścicielem gruntu. Jeżeli okaże się, że jeden z małżonków otrzymał działkę w drodze darowizny lub spadku, to wtedy dom wraz z działką wchodzi w skład jego majątku osobistego.

Natomiast, gdy w trakcie podziału domu okaże się, że drugi małżonek wniósł swój wkład finansowy w budowę domu, to ma prawo domagać się zwrotu swoich nakładów. Oznacza to, że drugi małżonek niekończenie zostanie z niczym, zwłaszcza gdy w trakcie małżeństwa zainwestował swoje środki w budowę domu.

Podział mieszkania z kredytem po rozwodzie

W tym miejscu zajmiemy się kwestią sprzedaży mieszkania z kredytem po rozwodzie. Jest to bardzo częsta i ciekawa sytuacja. Okazuje się, że nawet jeżeli sąd przyzna mieszkanie jednemu z małżonków i zobowiąże go do spłacenia kredytu, to wyrok nie będzie wiążący dla banku. Małżonkowie nawet po rozwodzie są solidarnie odpowiedzialni za spłatę kredytu hipotecznego. Bank może domagać się spłaty rat od każdego z małżonków. Fakt, że doszło do rozwodu, nie ma żadnego znaczenia dla instytucji finansowych.

Załóżmy, że jesteś po rozwodzie i chcesz spłacać kredyt hipoteczny samodzielnie. Będzie to możliwe, gdy bank wyrazi na to zgodę, a Twoja zdolność kredytowa umożliwi Ci spłatę zobowiązania. Jeżeli spełnisz te warunki, to konieczne będzie podpisanie aneksu do umowy kredytowej.

Koszty sprzedaży nieruchomości w 2024 roku - ekspert przedstawia!

Dowiedz się więcej

Czy sąd może nakazać sprzedaży mieszkania po rozwodzie?

Sąd jak najbardziej może nakazać sprzedaż wspólnej nieruchomości. Do takiej sytuacji dojdzie, gdy żaden z małżonków nie ma możliwości spłacić drugiego. Może też okazać się, że żaden z małżonków nie będzie chciał dostać mieszkanie lub domu po rozwodzie. Dochodzi wtedy do podziału cywilnego nieruchomości po rozwodzie, czyli do jej sprzedaży i podzielenia uzyskanej kwoty proporcjonalnie do udziałów małżonków. Jest to jedyne wyjście w takiej sytuacji. Do licytacji nie dojdzie, jeżeli jedna ze stron będzie chciała przejąć nieruchomość.

Czy podział majątku podlega opodatkowaniu?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów tej ustawy nie stosuje się do: "…przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków".

Z przepisów jasno wynika, że przychody uzyskane w postaci składników majątkowych oraz spłat lub dopłat ze strony byłego małżonka nie podlegają opodatkowaniu.

Sprzedaż nieruchomości po rozwodzie a PIT

Kiedy małżonkowie planują rozwód i w związku z tym zdecydują się na sprzedaż nieruchomości, to może się okazać, że są zobowiązani do zapłacenia podatku od sprzedaży nieruchomości. Dojdzie do tego, jeżeli do sprzedaży dojdzie przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków lub gdy sprzedaż następuje w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. W takiej sytuacji konieczne będzie zapłacenie podatku dochodowego w wysokości 19% od osiągniętego rozwodu. Każdy podatnik ma obowiązek złożyć deklarację PIT-39 w terminie do końca kwietnia roku następnego, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości.

Banknot

Sprzedaj nam swoją nieruchomość

Bezpiecznie, łatwo i bez angażowania się w formalności. Uzyskaj szybką ofertę gotówkową.

Uzyskaj ofertę